Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 Thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 Thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN theo Thông tư 133.

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN theo Thông tư 133.

Đơn vị báo cáo: ……………..

Địa chỉ:………………………..

Mẫu số B02 – DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm…

                                                                                            Đơn vị tính:…………

CHỈ TIÊU

Mãsố

Thuyết minh

Nămnay

Nămtrước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20    
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí quản lý kinh doanh 24
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 – 22 – 24) 30
10. Thu nhập khác 31
11. Chi phí khác 32    
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50    
14. Chi phí thuế TNDN 51    
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51) 60    

                                                                             Lập, ngày … tháng … năm ..

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

         

          Ghi chú:

            (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

            (2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán.

Download: Tải Đây

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment