Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Chênh lệch TK 131 Phải thu khách hàng cuối năm

Chênh lệch TK 131 Phải thu khách hàng cuối năm

Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ cuối năm đối với các tài khoản gốc ngoại tệ đối với công nợ phải thu của khách hàng như thế nào?

*****Đối với 131: Phải thu khách hàng

1. Tỉ giá ghi Sổ Sách < tỉ giá cuối năm Ngân Hàng => Lãi: Nợ 131/ Có 413 = số lượng x (tỉ giá cuối năm Ngân Hàng – Tỉ giá ghi Sổ Sách ) & Nợ TK 413/ Có TK 515

*Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131= 2,227,000, tỉ giá cuối năm ngân hàng 22,810

Nợ TK 131/ Có TK 413=100x(22,810-22,270)= 54,000 => Nợ TK 413/ Có TK 515 = 54,000

= > Như vậy Công Nợ phải thu khách hàng TK 131 tăng lên là: Từ Nợ 131=2,227,000 + 54,000= 2,281,000

 

 

2. Tỉ giá ghi Sổ Sách > tỉ giá cuối năm Ngân Hàng => Lỗ: Nợ 413/ Có 131= số lượng x (Tỉ giá ghi Sổ Sách – tỉ giá cuối năm Ngân Hàng ) & Nợ TK 635/ Có TK 413

*Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131= 2,227,000, tỉ giá cuối năm ngân hàng 22,000

Nợ TK 413/ Có TK 131=100x(22,270-22,000)= 27,000 => Nợ TK 635/ Có TK 413 = 27,000

= > Như vậy Công Nợ phải thu khách hàng TK 131 giảm xuống là: Từ Nợ 131=2,227,000-27,000= 2,200,000

= > Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế: Tỷ giá giao dịch thực tế khi ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch phát sinh.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment