Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời hạn chuyển lỗ) thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập.

3. Nếu doanh nghiệp không tách riêng được lỗ của từng hoạt động thì doanh nghiệp chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trước sau đó vẫn còn lỗ thì chuyển vào thu nhập của hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật).

 

Theo đó:

– Nếu doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi toàn bộ: thực hiện chuyển lỗ trước/ sau đó có lãi mới xác định ưu đãi thuế TNDN
– Nếu doanh nghiệp vừa có SXKD hàng hóa dịch vụ vừa có ưu đãi và không ưu đãi thuế: Chuyển lỗ trước vào hoạt động ưu đãi có Thu Nhập / Nếu còn lãi thi tiếp tục/ chuyển vào hoạt động không được ưu đãi

Căn cứ kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi:

– Tại điều 18 khoản 6.9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 & Điều 10, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

Bài viết liên quan:

Leave a Comment