Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Hoạch toán hàng tồn kho

Hoạch toán hàng tồn kho

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cách hạch toán hàng tồn kho theo hai phương pháp như sau:

a. Phương kê khai thường xuyên

(1) Các nghiệp vụ làm tăng giá trị hàng tồn kho trong kỳ, ghi:

Nợ TK 151,152..: Hàng tồn kho
Nợ TK 133 (nếu có): Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Có TK 331,111,112…: Các tài khoản liên quan

(2) Khi xuất bán hàng tồn kho

– Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 151,152..: Hàng tồn kho

– Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111,131,…: Các tài khoản liên quan
Có TK 511: Doanh thu bán hàng
Có TK 3331 (nếu có) : Thuế GTGT phải nộp

 

b. Phương pháp kiểm kê định kỳ

(1) Đầu kỳ kết chuyển trị giá hàng tồn kho đầu kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 611: Mua hàng
Có TK 151,152..: Hàng tồn kho

(2) Cuối kỳ, căn cứ vào kết quả kiểm kể xác định giá trị hàng tồn kho tồn cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 151,152..: Hàng tồn kho
Có TK 611: Mua hàng

(3) Trong kỳ, các nghiệp vụ phát sinh làm tăng, giảm trị giá hàng tồn kho phản ánh thông qua TK 611 (không phản ánh qua TK hàng tồn kho)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment