Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Kế toán mua tài sản của cá nhân

Kế toán mua tài sản của cá nhân

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.”

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định về cấp hóa đơn do cục thuế đặt in như sau:

“Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Theo các quy định trên, cá nhân không kinh doanh khi bán tài sản của mình thì sẽ không phải nộp thuế GTGT và không được cơ quan thuế cấp hóa đơn.

 

Vậy nếu các công ty mua tài sản của cá nhân mà không có hóa đơn thì làm thế nào để tài sản đó được ghi nhận vào chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.4 quy định về các chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“2.4.Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hợp:

– Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê tính vào chi phí được trừ nêu trên không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Căn cứ theo quy định trên để chi phí mua tài sản của cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN, các công ty cần phải có các chứng từ mua tài sản của cá nhân như sau:

+ Bảng kê 01/TNDN có chữ ký của giám đốc.

+ Hợp đồng mua tài sản.

+ Chứng từ thanh toán cho người bán.

+ Biên bản bàn giao tài sản.

+ Đối với tài sản phải chuyển đổi quyền sở hữu thì phải nộp lệ phí trước bạ và chuyển đổi quyền sở hữu.

Lưu ý : Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, kể cả cán bộ thuế cũng không nắm rõ quy định này, vì thế khi gặp trường hợp này , kế toán doanh nghiệp cần trích dẫn những văn bản pháp lý để giải thích cho các đối tác liên quan được rõ

Bài viết liên quan:

Leave a Comment