Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng/quý tham khảo thêm như sau

Phương pháp 01: xem trên sổ cái

+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

Cách cơ bản:

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

Số chênh lệch còn lại là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp

Cách tàu nhanh:

– Nếu Phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 chắc chắn = lấy Phát sinh có 33311

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

Số chênh lệch Nợ 1331 >< Có 33311 + đầu kỳ 1331 là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu phát sinh Nợ 1331 < Phát sinh có 33311

Thì có hai trường hợp

– Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 lấy = Phát sinh có 33311

– Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 lấy = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 trường hợp này số chênh lệch là số thuế gtgt phải nộp

 

 

Phương pháp 2: xem trên bảng cân đối phát sinh

 

+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

Bên CÓ 1331 sẽ là = Phát sinh có 33311

– Lúc này Số chênh lệch còn lại là số dư Nợ 1331 còn khấu trừ kỳ sau = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]), còn tài khoản 33311 ko có số dư

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

Bên CÓ 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

– Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp tài khoản 1331 số dư = 0

– Tài khoản 33311 = Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải nộp = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

 

Phương pháp 3: xem tở khai trên báo cáo thuế GTGT

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này > chỉ tiêu [33] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

*Số thuế được khấu trừ = số tiền ô chỉ tiêu [33]

*Số dư cuối kỳ Nợ số cái 1331 = cuối kỳ Nợ cân đối phát sinh = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

– Tài khoản 33311 cuối kỳ = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0) = 0

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này < chỉ tiêu [33] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

– Số thuế được khấu trừ = chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

*Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

*Số dư cuối kỳ TK có 33311= chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

Bài viết liên quan:

Leave a Comment