Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Nộp BCTC theo quyết định 48 có phải nộp lại theo TT133?

Cục Thuế TP Hà Nội:

LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

 

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính và có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017. Theo đó, báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp vừa và nhỏ lập theo mẫu tại Thông tư 133/2016/TT-BTC và gửi cơ quan thuế.

 

 

Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện tốt công tác lập và gửi Báo cáo tài chính đến cơ quan thuế, đồng thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước sau này. Cục Thuế TP Hà Nội đã gửi thông báo và đề nghị các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

“1. Nếu Quý doanh nghiệp chưa lập Báo cáo tài chính năm 2017 thì Doanh nghiệp lập Báo cáo Tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

2. Nếu Quý doanh nghiệp đã lập Báo cáo tài chính năm 2017 theo mẫu tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã gửi hoặc chưa gửi đến cơ quan thuế thì lập lại Báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC để gửi lại cho cơ quan thuế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ cơ quan thuế theo địa chỉ Email pkk.han@gdt.gov.vn, điện thoại: 0904176339 hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội mong muốn người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và khuyến cáo các doanh nghiệp vừa và nhỏ lập, gửi báo cáo tài chính theo hướng dẫn./.

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Bài viết liên quan:

Leave a Comment