Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Quy chế mới cơ quan thuế và hải quan

Quy chế mới cơ quan thuế và hải quan

Ngày 23/11/2017, Bộ tài chính ban hành quyết định 2413/QĐ-BTC

Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.

Cụ thể sẽ trao đổi các thông tin bao gồm:

  • Thông tin về doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu;
  • Kết quả đánh giá tuân thủ, xếp hạng rủi ro doanh nghiệp trong quản lý hải quan, quản lý thuế;
  • Chế độ ưu tiên trong quản lý hải quan, quản lý thuế đối với doanh nghiệp được công nhận theo quy định của pháp luật.
  • Thu hồi nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thực hiện các biện pháp cưỡng chế về thuế, hải quan;
  • Những bất cập, vướng mắc trong quy trình nghiệp vụ và các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý hải quan, quản lý thuế.

Được thể hiện chi tiết tại phụ lục 1 và phụ lục 2.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 574/QĐ-BTC.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment