Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "cá nhân không kinh doanh"

Kế toán mua tài sản của cá nhân

Kế toán mua tài sản của cá nhân

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3 quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau: “3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.” Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13, Khoản 1 quy định về [...]

Xem thêm
Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

+++ Căn cứ hàng hóa không có hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi [...]

Xem thêm