Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ"

Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Kế toán Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018

Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng từ 2018: Chế độ bảo hiểm đối với lao động thời vụ dưới 3 tháng có gì thay đổi? *** Căn cứ: – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 – Điều [...]

Xem thêm