Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "cung cấp hóa đơn điện tử"

Dịch vụ mua và hướng dẫn hóa đơn điện tử online

Dịch vụ mua và hướng dẫn hóa đơn điện tử online

Hóa đơn điện tử là gì?   Theo khoản 1 Điều 3 trong Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính thì: Hóa đơn điện tử là tập hợp thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng phương tiện [...]

Xem thêm