Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Giảm mạnh lệ phí đăng ký DN"

Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Giảm mạnh lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp 2018

Thông tư 130/2017/TT-BTC vừa được Bộ tài chính ban hành, sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp!   Theo đó, [...]

Xem thêm