Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Hóa đơn thượng mại"

Hóa đơn thượng mại đối với dịch vụ xuất khẩu

Hóa đơn thượng mại đối với dịch vụ xuất khẩu

Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ sử dụng hóa đơn như thế nào? Kê khai thuế như thế nào? ***Về hóa đơn: – Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản các thủ tục hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày [...]

Xem thêm