Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Kế toán Tài khoản vãng lai"

Kế toán Tài khoản vãng lai

Kế toán Tài khoản vãng lai

Đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, thì có được coi là thanh toán qua ngân hàng không? Trả lời: Căn cứ thông tư số 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 11 Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16, thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 như [...]

Xem thêm