Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC"

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán các khoản phải thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cả các khoản nợ, các giao dịch chưa được thanh toán hoặc bất cứ nghĩa vụ tiền tệ nào mà các con nợ hay khách hàng chưa thanh toán cho công ty. Các khoản phải thu được kế toán của công ty ghi lại và phản ánh trên bảng cân đối kế toán, bao gồm [...]

Xem thêm