Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Mẫu B02 Thông tư 133"

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 Thông tư 133

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN theo Thông tư 133. Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ [...]

Xem thêm