Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "nghiệp vụ tài khoản 336"

Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tất cả về tài khoản 336 phải trả nội bộ

Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ. Tài khoản này dùng để phản ánh thanh toán các khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty, công ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các [...]

Xem thêm