Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "Quy định mới về Hóa đơn điện tử"

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Quy định mới về Hóa đơn điện tử

Trước < = 01/11/2018 Nghị định 119/2018 NĐ-CP ngày 12/09/2018- Hiệu lực thi hành: 01/11/2018 về hóa đơn điện tử   – Doanh nghiệp vẫn được đặt in và sử dụng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy nếu đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in *** Sau ngày >= [...]

Xem thêm