Học chứng chỉ kế toán

Post Tagged with: "xử lý nợ khó đòi"

Kế toán Xử lý trích lập dự phòng nợ khó đòi

Kế toán Xử lý trích lập dự phòng nợ khó đòi

Quy định và căn cứ để lập dự phòng: Các khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi thì làm theo các yêu cầu về chứng từ và hồ sơ đầy đủ theo thông tư sau thì mớ đủ tiêu chuẩn ghi nhận là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ?     [...]

Xem thêm