Học chứng chỉ kế toán

Tài liệu kế toán

Chênh lệch TK 131 Phải thu khách hàng cuối năm

Chênh lệch TK 131 Phải thu khách hàng cuối năm

Đánh giá lại chênh lệch ngoại tệ cuối năm đối với các tài khoản gốc ngoại tệ đối với công nợ phải thu của khách hàng như thế nào? *****Đối với 131: Phải thu khách hàng 1. Tỉ giá ghi Sổ Sách < tỉ giá cuối năm Ngân Hàng => Lãi: Nợ 131/ Có 413 [...]

Xem thêm
Thu nhập từ kinh doanh,tiền lương công tính thuế TNCN ra sao

Thu nhập từ kinh doanh,tiền lương công tính thuế TNCN ra sao

Cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh vừa có thu nhập từ tiền lương , tiền công thì kê khai và quyết toán thuế TNCN như thế nào 1. Quyết toán thuế TNCN – Tại khoản 7, Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 – Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày [...]

Xem thêm
Hướng dẫn xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào

Hướng dẫn xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào

Kế toán kê khai sót hóa đơn đầu vào có được kê khai bổ sung không hay xử lý thế nào? *Căn cứ  văn bản pháp luật xử lý kê khai sót hóa đơn đầu vào : – Điều 9 Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 QUY ĐỊNH CHI [...]

Xem thêm
Kế toán Tài khoản vãng lai

Kế toán Tài khoản vãng lai

Đối với hàng hóa xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai, thì có được coi là thanh toán qua ngân hàng không? Trả lời: Căn cứ thông tư số 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 11 Sửa đổi, bổ sung điểm b.7 Khoản 3 Điều 16, thông tư 219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 như [...]

Xem thêm
Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tìm hiểu Hóa đơn mua của cơ quan thuế

* Căn cứ Hóa đơn mua của cơ quan thuế:   –Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP về: + Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế + Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in + Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Khoản 4 [...]

Xem thêm
Hưỡng dẫn quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ

Hưỡng dẫn quy trình kế toán và kiểm soát nội bộ

QUY TRÌNH KẾ TOÁN 1/. Thực hiện quy chế thu chi: Bộ phận kế toán cần quy định rõ quy chế thu chi, bao gồm trình tự thực hiện và các chứng từ có liên quan. QUY CHẾ THU CHI a/. Lập chứng từ kế toán: Để việc thu chi được tiến hành nhanh chóng, [...]

Xem thêm
Chuyển đổi loại hình DN lưu ý khi quyết toán thuế

Chuyển đổi loại hình DN lưu ý khi quyết toán thuế

*Chi tiết  Chuyển đổi loại hình DN lưu ý khi quyết toán thuế tại – Thông tư 156/2013/TT-BTC – Thông tư 151/2014/TT-BTC – Thông tư 78/2014/TT-BTC *Căn cứ: – Thông tư 151/2014/TT-BTC tại khoản 2 Điều 16 Sửa đổi Điều 12, Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau: “2. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai [...]

Xem thêm
Giải quyết các trường hợp bị mất hóa đơn

Giải quyết các trường hợp bị mất hóa đơn

*Vấn đề 01: Xử lý mất hóa đơn đối với bên Bán khi chưa lập thủ tục thông báo phát hành hóa đơn – Không xử phạt nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hoá đơn. – Phạt cảnh cáo nếu khai [...]

Xem thêm
Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

Công ty Kinh doanh hàng hóa dịch vụ được ưu đãi

1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai. 2. Trường hợp trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp đang bị lỗ (nếu còn trong thời [...]

Xem thêm
Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

Mua hàng hóa không hóa đơn của đơn vị không kinh doanh

+++ Căn cứ hàng hóa không có hóa đơn: – Khoản 2.4 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC. (Mới nhất từ ngày 6/8/2015: Theo Thông tư 96/2015/TT­BTC ngày 22/06/2015): Mua hàng hóa, nguyên vật liệu của cá nhân không kinh doanh thì làm thế nào để được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi [...]

Xem thêm