Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Luật thuế mới » Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng có mức hưởng và thời gian hưởng

Theo quy định tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

– Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% m ức b ình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu th áng li ền kề trước khi thất nghiệp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Ba tháng, nếu có từ đủ mười tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Chín tháng, nếu có từ đủ bẩy mươi hai tháng đến dưới bẩy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

+ Mười hai tháng, nếu có từ đủ một tram bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

Ngoài trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi gì?

Theo quy định tại Điều 83,84,85 Luật bảo hiểm xã hội: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người thất nghiệp còn được hưởng những quyền lợi:

– Hỗ trợ học nghề.

– Hỗ trợ tìm việc làm.

– Hưởng bảo hiểm y tế.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment