Học chứng chỉ kế toán

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

Doanh nghiệp trước khi giải thể phải hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng hết, sau đó mới làm công văn gửi lên cơ quan chức năng xin đóng mã số thuế và giải thể ? Công ty bạn đang làm thủ tục giải thể?  Nhưng còn một số tài sản, hàng hóa, NVL, CCDC…. Do chưa thanh lý nên cơ quan thuế bắt phải thanh lý hết tài sản mới chấp thuận thủ tục hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

 

*Căn cứ Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

– Tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT

– Tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn

– Điều 21 khoản 1 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế về việc dừng sử dụng các loại hóa đơn

– Điều 29 khoản 2 điểm b Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc hủy hóa đơn đối với những hóa đơn ngưng sử dụng

 

 

*Theo đó  Xử lý hóa đơn với đơn vị đã giải thể

– Trường hợp doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã quyết toán thuế, đã đóng mã số thuế, phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ và các chứng từ mua bán kèm theo, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định số thuế phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế. Riêng trường hợp được cấp hoá đơn giá trị gia tăng lẻ thì số thuế giá trị gia tăng phải nộp là số thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng cấp lẻ.

– Người đề nghị cấp hóa đơn lẻ lập hóa đơn đủ 3 liên tại cơ quan thuế và phải nộp thuế đầy đủ theo quy định trước khi nhận hóa đơn lẻ. Sau khi có chứng từ nộp thuế của người đề nghị cấp hóa đơn, cơ quan thuế có trách nhiệm đóng dấu cơ quan thuế vào phía trên bên trái của liên 1, liên 2 và giao cho người đề nghị cấp hóa đơn, liên 3 lưu tại cơ quan thuế.”

– Trường hợp đã nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế đến cơ quan Thuế, đã hủy toàn bộ hóa đơn chưa sử dụng nhưng phát sinh việc điều chuyển tài sản thì Công ty phải có đơn đề nghị cơ quan Thuế cấp hóa đơn lẻ (mẫu số 3.4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên). Căn cứ đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ, cơ quan Thuế sẽ hướng dẫn Công ty xác định số thuế phải nộp và Công ty phải nộp thuế đầy đủ trước khi cấp hóa đơn lẻ. Cơ quan Thuế cấp hoá đơn lẻ là hoá đơn bán hàng để Công ty xuất cho bên nhận tài sản theo quy định.

* Công văn 3830/TCT-CS ngày 17 tháng 09 năm 2015 về hóa đơn doanh nghiệp giải thể.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment